PREDÁVAME POUŽITÝ TOVAR.

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ stránky www.postovazalozna.sk, firma POŠTOVÁ ZÁLOŽŇA a.s., zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR (ďalej len „ZoOOÚ“).

Firma POŠTOVÁ ZÁLOŽŇA a.s. neposkytuje získané osobné údaje tretím stranám.

1. Dotknutá osoba – návštevník webovej stránky
2. Zoznam osobných údajov: Meno, priezvisko, telefónne číslo, email
3. Účely spracúvania osobných údajov:

a) meno , priezvisko – vystavenie daňového dokladu, vystavenie objednávky
b) email, telefónny kontakt – kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky. Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi

4. Právny základ spracúvania osobných údajov podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.

6. Doba uchovávania osobných údajov: len na dobu, ktorú stanovuje zákon.

7. Dotknutá osoba dáva vyplnením kontaktného formulára zároveň svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby prevádzkovateľ POŠTOVÁ ZÁLOŽŇA a.s. spracúval jej osobné údaje na vyššie uvedené účely, počas vyššie uvedenej doby a vo vyššie uvedenom rozsahu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje ZoOOÚ. Ide napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

8. Podmienky zabezpečenia osobných údajov:


Prevádzkovateľ
POŠTOVÁ ZÁLOŽŇA a.s. prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk, najmä ochranou databáz heslom, ochranou počítačov antivírovým, antispamovým, softvérom. Kódovanými prenosmi v rámci internetu a prístupom k firemnému serveru VPN pripojením. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené. osoby.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.