Vážení zákazníci,

na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sú naše prevádzky dočasne uzatvorené.

Súčasne fungujeme ako VÝDAJNÉ MIESTO NA ZÁKLADE TELEFONICKEJ ALEBO INTERNETOVEJ objednávky.
Kontakty na jednotlivé prevádzky nájdete na našej stránke POŠTOVÁ ZÁLOŽŇA | Kontakt

 

Ďakujeme za pochopenie.

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ stránky www.postovazalozna.sk, firma POŠTOVÁ ZÁLOŽŇA a.s., zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR (ďalej len „ZoOOÚ“).

Firma POŠTOVÁ ZÁLOŽŇA a.s. neposkytuje získané osobné údaje tretím stranám.

1. Dotknutá osoba – návštevník webovej stránky
2. Zoznam osobných údajov: Meno, priezvisko, telefónne číslo, email
3. Účely spracúvania osobných údajov:

a) meno , priezvisko – vystavenie daňového dokladu, vystavenie objednávky
b) email, telefónny kontakt – kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky. Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi

4. Právny základ spracúvania osobných údajov podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.

6. Doba uchovávania osobných údajov: len na dobu, ktorú stanovuje zákon.

7. Dotknutá osoba dáva vyplnením kontaktného formulára zároveň svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby prevádzkovateľ POŠTOVÁ ZÁLOŽŇA a.s. spracúval jej osobné údaje na vyššie uvedené účely, počas vyššie uvedenej doby a vo vyššie uvedenom rozsahu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje ZoOOÚ. Ide napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

8. Podmienky zabezpečenia osobných údajov:


Prevádzkovateľ
POŠTOVÁ ZÁLOŽŇA a.s. prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk, najmä ochranou databáz heslom, ochranou počítačov antivírovým, antispamovým, softvérom. Kódovanými prenosmi v rámci internetu a prístupom k firemnému serveru VPN pripojením. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené. osoby.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.