PREDÁVAME POUŽITÝ TOVAR.

Reklamačný poriadok


Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na riešenie reklamácii a spôsob vykonania záručných opráv pri tovare, ktorý predávajúci predal kupujúcemu. Pri reklamácii tovaru sa kupujúci riadi týmto reklamačným poriadkom a príslušnou právnou legislatívou.

Na základe uzatvorenia kúpnej zmluvy a prebratia tovaru potvrdzuje kupujúci svoj súhlas s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom POŠTOVEJ ZÁLOŽNE a.s.

Za prebratie tovaru sa u kupujúceho považuje okamih prevzatia tovaru od predávajúceho.

Záručná doba začína plynúť okamihom prebratia tovaru kupujúcim.

Záručná doba je 12 mesiacov.

V prípade reklamácie musí kupujúci predložiť záručný list (Potvrdenie o predaji) a reklamovaný tovar musí byť v kompletnom balení s príslušenstvom, ktoré bolo súčasťou predávaného tovaru.

Reklamácia sa nevzťahuje na tovar, ktorého závada bola premietnutá do predajnej ceny a tovar bol kvôli danej vade zlacnený. Taktiež sa reklamácia nevzťahuje na vady tovaru, na ktoré bol kupujúci upozornený ešte pred predajom.

Reklamácia musí byť vybavená do 30 dní.

Reklamovať môže tovar kupujúci len na mieste, kde tovar zakúpil.

V prípade, že sa závada na tovare prejaví, musí byť odstránená a následne sa tovar kupujúcemu vráti. V prípade, že sa závada nebude dať odstrániť, kupujúci má právo na primeranú zľavu alebo môže odstúpiť od zmluvy a peniaze mu budú vrátené.

Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebovaním.


Reklamačný poriadok platný od 1.1.2019