Vážení zákazníci,

na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sú naše prevádzky dočasne uzatvorené.

Súčasne fungujeme ako VÝDAJNÉ MIESTO NA ZÁKLADE TELEFONICKEJ ALEBO INTERNETOVEJ objednávky.
Kontakty na jednotlivé prevádzky nájdete na našej stránke POŠTOVÁ ZÁLOŽŇA | Kontakt

 

Ďakujeme za pochopenie.

Záložne podmienky

 

  1. Predmetom záložnej zmluvy môžu byť len veci (§ 118 ods. 1 a § 119 ods. 1 Obč. zákonníka), o ktorých záložca (fyzická osoba alebo štatutárny orgán právnickej osoby) vyhlási, že sú jeho výlučným, ničím neobmedzujúcim vlastníctvom a nie sú predmetom inej záložnej zmluvy.

  2. Záložné právo zabezpečuje zmluvnými stranami dohodnutú pohľadávku záložne spolu s jej príslušenstvom (§ 121 ods. 3 Obč. zákonníka) voči záložcovi alebo voči záložnému dlžníkovi, ak je ním osoba rozdielna od záložcu. Príslušenstvo pohľadávky je za zmluvné obdobie 4 týždne tvorené takto:

do 7 kalendárnych dní vrátane 4% zo sumy pohľadávky

do 14 kalendárnych dní vrátane 8% zo sumy pohľadávky

do 21 kalendárnych dní vrátane 11% zo sumy pohľadávky

do 28 kalendárnych dní vrátane 12,5% zo sumy pohľadávky

Minimálne príslušenstvo za celé obdobie je suma 1,50€.

  1. Ak záložný dlžník do konca záložnej doby neuhradí pohľadávku veriteľa, alebo nepodpíše novú záložnú zmluvu na založený predmet, príslušenstvo pohľadávky sa zvyšuje o jedno % denne z pôvodnej pohľadávky až do dňa uhradenia pohľadávky vrátane príslušenstva, alebo realizácie predaja založenej veci. Deň predaja sa ešte do zvyšovania príslušenstva započítava. Ak dôjde k realizácii záložného práva predajom predmetu záložnej zmluvy, rozdiel medzi cenou, za ktorú sa podarilo predmet záložnej zmluvy predať a sumou prevyšujúcou pohľadávku záložne vrátane jej príslušenstva sa vždy dohodne ako zmluvná pokuta § 544 až 545 Obč. zákonníka, s čím záložný dlžník vyslovene súhlasí. Táto zmluvná pokuta je splatná ihneď po predaji veci a preto uvedený rozdiel sa záložnému dlžníkovi nevypláca. Záložca má predmet zálohy poistený na vopred dohodnutú sumu, ktorá je uvedená na záložnej zmluve časti „A“.

  2. V prípade, že záložňa nevie záložcovi vrátiť predmet zálohy, záložca má nárok na vyplatenie rozdielu medzi poistnou sumou a pôžičkou bez narátania príslušenstva. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť aj na vecnom vyrovnaní.

  3. Súčasťou záložnej zmluvy je dohoda, s ktorou záložca súhlasí, aby nároky záložne zabezpečené zálohou boli uspokojené priamym predajom predmetu záložnej zmluvy za predpokladu, že záložca neprevezme zálohu najneskôr v deň uvedený v záložnej zmluve.

  4. O tom, či sa určitá vec môže stať predmetom záložnej zmluvy rozhoduje poverený zamestnanec záložne. Na prevzatie veci do zálohy nie je právny nárok. Predmetom záložnej zmluvy nemôžu byť poškodené a nekompletné veci, ako aj veci, ktoré nie sú funkčné. Vec, ktorá je v záručnej dobe sa musí odovzdať aj s listinami umožňujúcimi uplatnenie záruky.

  5. Ak dochádza k výberu založených vecí, musí záložný dlžník predložiť záložný lístok, prípadne požiadať o vystavenie nového a presne označiť založenú vec. Za stratu zmluvy časť „B“ a vyhľadávanie v evidencií účtujeme 0,50€.

  6. Posledný deň, kedy je možné požadovať vrátenie zálohy sa osobitne neoznamuje.

  7. Výber veci zo záložne je možné len osobne na OP alebo na splnomocnenie s OP splnomocnenca.