PREDÁVAME POUŽITÝ TOVAR.

Záložne podmienky

 

  1. Predmetom záložnej zmluvy môžu byť len veci (§ 118 ods. 1 a § 119 ods. 1 Obč. zákonníka), o ktorých záložca (fyzická osoba alebo štatutárny orgán právnickej osoby) vyhlási, že sú jeho výlučným, ničím neobmedzujúcim vlastníctvom a nie sú predmetom inej záložnej zmluvy.

  2. Záložné právo zabezpečuje zmluvnými stranami dohodnutú pohľadávku záložne spolu s jej príslušenstvom (§ 121 ods. 3 Obč. zákonníka) voči záložcovi alebo voči záložnému dlžníkovi, ak je ním osoba rozdielna od záložcu. Príslušenstvo pohľadávky je za zmluvné obdobie 4 týždne tvorené takto:

do 7 kalendárnych dní vrátane 4% zo sumy pohľadávky

do 14 kalendárnych dní vrátane 8% zo sumy pohľadávky

do 21 kalendárnych dní vrátane 11% zo sumy pohľadávky

do 28 kalendárnych dní vrátane 12,5% zo sumy pohľadávky

Minimálne príslušenstvo za celé obdobie je suma 1,50€.

  1. Ak záložný dlžník do konca záložnej doby neuhradí pohľadávku veriteľa, alebo nepodpíše novú záložnú zmluvu na založený predmet, príslušenstvo pohľadávky sa zvyšuje o jedno % denne z pôvodnej pohľadávky až do dňa uhradenia pohľadávky vrátane príslušenstva, alebo realizácie predaja založenej veci. Deň predaja sa ešte do zvyšovania príslušenstva započítava. Ak dôjde k realizácii záložného práva predajom predmetu záložnej zmluvy, rozdiel medzi cenou, za ktorú sa podarilo predmet záložnej zmluvy predať a sumou prevyšujúcou pohľadávku záložne vrátane jej príslušenstva sa vždy dohodne ako zmluvná pokuta § 544 až 545 Obč. zákonníka, s čím záložný dlžník vyslovene súhlasí. Táto zmluvná pokuta je splatná ihneď po predaji veci a preto uvedený rozdiel sa záložnému dlžníkovi nevypláca. Záložca má predmet zálohy poistený na vopred dohodnutú sumu, ktorá je uvedená na záložnej zmluve časti „A“.

  2. V prípade, že záložňa nevie záložcovi vrátiť predmet zálohy, záložca má nárok na vyplatenie rozdielu medzi poistnou sumou a pôžičkou bez narátania príslušenstva. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť aj na vecnom vyrovnaní.

  3. Súčasťou záložnej zmluvy je dohoda, s ktorou záložca súhlasí, aby nároky záložne zabezpečené zálohou boli uspokojené priamym predajom predmetu záložnej zmluvy za predpokladu, že záložca neprevezme zálohu najneskôr v deň uvedený v záložnej zmluve.

  4. O tom, či sa určitá vec môže stať predmetom záložnej zmluvy rozhoduje poverený zamestnanec záložne. Na prevzatie veci do zálohy nie je právny nárok. Predmetom záložnej zmluvy nemôžu byť poškodené a nekompletné veci, ako aj veci, ktoré nie sú funkčné. Vec, ktorá je v záručnej dobe sa musí odovzdať aj s listinami umožňujúcimi uplatnenie záruky.

  5. Ak dochádza k výberu založených vecí, musí záložný dlžník predložiť záložný lístok, prípadne požiadať o vystavenie nového a presne označiť založenú vec. Za stratu zmluvy časť „B“ a vyhľadávanie v evidencií účtujeme 0,50€.

  6. Posledný deň, kedy je možné požadovať vrátenie zálohy sa osobitne neoznamuje.

  7. Výber veci zo záložne je možné len osobne na OP alebo na splnomocnenie s OP splnomocnenca.